Kandidatexamen i europeiska studier

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Vi är den första generationen på hundratals år som har vuxit upp i ett Europa utan krig. Samtidigt har det tidiga 2000-talet sett nya uppdelningar och konstellationer som utmanar den accepterade europeiska ordningen under de senaste sextio åren. Det har aldrig varit en bättre tid att studera europeiska studier och få en förståelse för kontinentens historia, identitet och politik.

Fältet för europeiska studier kombinerar perspektiv, teorier och frågor från statsvetenskap, historia, geografi, lag, kultur och litteraturstudier. Europa är komplex - och det spelar en allt viktigare roll i våra liv. För att fullt ut förstå Europa och Europeiska unionen krävs mer än ett nationellt eller vetenskapligt perspektiv. Detta 3-åriga kandidatprogram ger dig en tvärvetenskaplig inställning till Europa i en internationell miljö.

Vad ska jag lära mig?

Programmet undersöker Europas betydelse och begrepp. I bred mening ger det tre perspektiv - det historiska perspektivet, ett fokus på Europeiska unionen och ett regionalt perspektiv där närheten till Köpenhamn och platsen mitt i Öresundsregionen är viktig.

Den tvärvetenskapliga strategin hjälper dig att få kunskap och medvetenhet relaterad till politik, samhälle och kultur i större skala. Det första året fokuserar på att införa Europa som ett studieområde och undersöka uppkomsten av Europeiska unionen som en ledande europeisk och global aktör. Under år två fokuserar studenterna på kulturell identitet och politisk mobilisering och tränas att skriva en mindre avhandling. Under det sista året studerar studenter den europeiska stads- och politiska geografin och tar på sig en projektuppgiftsuppgift innan de konsoliderar sina studier genom avancerad forskarutbildning och slutförandet av en avhandling.

Vad gör europeiska studier unika?

Programmet är byggt för att ge studenterna en verklig upplevelse av europeisk rörlighet tillsammans med historiska perspektiv och kunskap om hur EU fungerar. Syftet med utbildningen är att ge dig en europeisk kompetens med fokus på kritisk reflektion. Kurser kombinerar humaniora med samhällsvetenskap i ett försök att förstå denna kontinent med dess förändringar och mångfald. Således uppnår du en praktisk såväl som en mer omfattande kompetens som förbereder dig för framtida utmaningar i Europa.

Akademisk strategi och undervisningsmetoder

Under programmet kommer du att arbeta aktivt med gränsöverskridande samarbete under kurserna och i din forskning. Den akademiska strategin har en nära koppling till faktiska och aktuella händelser inom den europeiska sfären. Undervisningsmetoderna inkluderar föreläsningar, grupparbete, simuleringar, debatter, temastudier och självstudie av litteratur.

Förutom akademisk utbildning i klassrummen har studenter möjlighet att få utbildning i Geografiskt informationssystem (GIS) och projektledning.

Åka utomlands under dina studier

Under det andra året har du möjlighet att studera utomlands och / eller göra en praktik som ger dig praktisk erfarenhet utanför den traditionella klassrummet. Malmö University samarbetar med ett stort antal universitet för att ge utbytesmöjligheter för studenter.

Vilken karriär ska jag vara beredd på?

Detta program är idealiskt för dem som försöker starta eller främja en karriär i regionala och nationella förvaltningar, de olika EU-institutionerna, eller någon annanstans inom privata, offentliga och frivilliga områden som söker människor med kunskap och förståelse för europeiska institutioner, politik och samhällen. Det ger också en solid grund för vidare studier på masternivå.

Organisation

Denna utbildning är organiserad som en systematisk tvärvetenskaplig progression, med europeiska studier som huvudfältet. Programmet kombinerar perspektiv, teorier och frågor från statsvetenskap, historia, geografi, stadsstudier, politisk ekonomi, lag, kultur och litteraturstudier. I de flesta fall kombinerar huvudfältkurserna dessa perspektiv och discipliner i relation till teman som är viktiga för europeiska studier. Progression inom huvudfältet i programmet sker under termerna 1, 2, 3 och 6. Sambandet mellan de separata kurserna och deras progression beskrivs nedan.

År ett av programmet innehåller de två första stegen i huvudfältet, europeiska studier I och europeiska studier II. European Studies I, innehåller två 15 poängkurser. Den första kursen - Europastudier: Europa som kunskapsfält och Europa som idé - kombinerar introduktioner till akademiska studier och akademiskt baserade texter och muntliga presentationer, med en grundläggande introduktion till historien om europeisk politisk tanke, uppkomsten av Europa som begrepp och verkligheten, och interaktionen mellan dem.

Den andra 15 kreditkursen - European Studies: Organizing European Space - From Early Modern Europe to the European Union - är en historisk översikt där sociala, politiska och kulturella processer studeras, med fokus på gränser, regioner, nationer, statsbyggande, medborgarskap och sociala grupper. EU: s uppkomst och struktur införs och placeras också i dess historiska och samtida politiska sammanhang.

European Studies II är det första av två profiltermer och även steg 2 i European Studies som huvudfältet. Under denna period kommer studenterna att fördjupa sin kunskap om Europeiska unionen. Det består av kurserna:

  • Europeiska studier: Historiska och institutionella perspektiv på Europeiska unionen, 15 poäng,
  • Europeiska studier: Europeiska unionens lag 7,5 hp och
  • Europeiska studier: EU som global aktör, 7,5 hp.

På dessa kurser diskuteras EU: s organisation, funktion och historia, liksom de teoretiska perspektiv som har utvecklats för att förstå och förklara EU: s uppkomst, struktur och handling i Europa och på global nivå. Progressionen sker på två nivåer - kunskapen om EU: s historiska utveckling fördjupas och det finns också en expanderande teoretisk kunskap kopplad till analysen av europeiska integrationsprocesser och europeisk politik.

Termin 3 av programmet är också steg 3 i huvudfältets kärna - European Studies III - och innehåller, liksom termin 1, två 15-poäng kurser.

Den första kursen är europeiska studier: europeiska politiska kulturer. Här ligger huvudfokus på utvecklingen i olika delar av Europa under 1900-talet kopplat till tidigare historiska sammanhang. Inom ramen för denna kurs kommer ett antal perspektiv, introducerade under termin 1, att utvidgas och problematiseras. Teman som diskuteras i kursen inkluderar minnet och rollen för användning av historia, frågor om demokrati, fascism, kommunism, populism och hur politiska program och rörelser påverkar och påverkas av estetiska värderingar och program. Under denna kurs utvecklar studenter också temaförslag för den kommande mindre avhandlingen i följande kurs. Här inkluderar utvecklingen en mer komplex kunskap om europeisk politik, kultur och minne, samt färdighet att producera vetenskapliga problemformuleringar.

Den andra kursen med 15 poäng i European Studies III är European Studies: Research Methods and Minor Thesis. Denna kurs kombinerar undervisning och utbildning i vetenskapliga metoder med skrivande av ett mindre individuellt akademiskt arbete, som försvaras vid ett mindre avhandlingsseminarium.

Term 4 är en term med valbara alternativ när studenterna kan välja mellan utbytesstudier, praktik, eller studera relevanta kurser vid Malmö University eller något annat svenskt universitet.

Term 5 är den andra profiltermen. Det börjar med kursen Politisk representation, 7,5 hp. Denna kurs behandlar teman om deltagande, medborgarskap, legitimitet och demokrati, kopplade till Europeiska unionen och Europa i vidare mening.

Följande kurs, Tillämpad analys av regionalisering och urbanisering, har sitt huvudfokus på utveckling av koncept och metoder, kopplade till fallstudier i regionalisering och urbanisering i Europa. Hög tonvikt läggs på analysarbete med hjälp av geografiska begrepp och verktyget Geographic Information System (GIS).

Den andra kapaciteten för termin 5 består av två parallella 7,5 kreditkurser i halvtid. En av dem har titeln Projektutveckling och projektledning (7,5 hp). Denna kurs ger eleverna utbildning och praktisk utbildning i planering, implementering och reflektion över ett verkligt situationsprojekt, relaterat till teman utvecklade tillsammans av studenter, lärare, forskare och det omgivande samhället.

Parallellt med den ovan beskrivna kursen körs en 7,5 poängkurs med namnet Urbanity, Urbanization and Globalization - Cultural and Social Perspectives. Denna kurs tar Öresundsregionen och Malmö / Köpenhamnsområdet som utgångspunkt och jämför regionen med andra urbana kluster / gränsområden i en tid av europeisering och globalisering. Den behandlar också kulturella representationer av staden för att fördjupa förståelsen för avgörande teoretiska begrepp.

Termin 6 är programmets sista termin, liksom huvudfältet European Studies IV. Den innehåller två kurser, varav den första är europeiska studier: Epistemological Approaches and Research Design 15 hp. Kursen förstärker kunskapen inom huvudområdet och är en fortsättning på metod och mindre avhandlingskurser från termin 3. Kursen bygger också grunden för den slutliga examensarbeten, där eleverna skriver ett självständigt akademiskt arbete i den andra kursen i termen, europeiska studier: kandidatexamen (15 hp). Bacheloruppsatsen försvaras vid ett slutligt seminarium.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre