Examen i skogs- och naturteknik

Allmänt

Programbeskrivning

Curriculum

FÖRSTA KURS

första terminen

andra termen

1. Statistik och informatik

2. Grafiskt uttryck

3. Matematik (årlig)

4. Grundläggande för kemi och biokemi (årligen)

5. Fysik (årlig)

6. Anatomi och fysiologi tillämpad på skogsteknik (årligen)

1. Vetenskap om den fysiska miljön

2. Zoologi och skogsfauna

3. Matematik (årlig)

4. Grundläggande för kemi och biokemi (årligen)

5. Fysik (årlig)

6. Anatomi och fysiologi tillämpad på skogsteknik (årligen)

Andra kursen

första terminen

andra termen

1. Skogsekologi

2. Skogshydraulik

3. Dasometry och inventering

4. Skogsbotanik. Dendrologi (årlig)

5. Infrastruktur och skogsmaskiner (årligen)

6. Geografiska informationssystem och fjärravkänning (årligen)

1. Ekonomi och företag

2. Skogsbruk

3. Topografi

4. Skogsbotanik. Dendrologi (årlig)

5. Infrastruktur och skogsmaskiner (årligen)

6. Geografiska informationssystem och fjärravkänning (årligen)

TREDJE KURS

första terminen

andra termen

1. Skogslagstiftning och certifiering

2. Hydrologi och skogshydrologisk restaurering

3. Skogsutnyttjande

4. Jakt och fiskeresurser

5. Repopulations. Skogsförbättring och skogsskolor (årligen)

1. Skogsjukdomar och skadedjur

2. Pasciculture and Agroforestry Systems

3. Förebyggande och kamp mot skogsbränder

4. Repopulations. Skogsförbättring och skogsskolor (årligen)

5. Valfritt

FJÄRDE KURS

första terminen

Andra terminen

1. Utvärdering och korrigering av miljöpåverkan. Restaurering av nedbrutna områden

2. Skogsförvaltning

3. Trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur

4. Projekt

5. Territoriell planering och planering

1. Slutexamensprojekt

2. Valfritt

valfria

1. Integrerad skadedjursbekämpning

2. Silvopastoral planering av medelhavsbruk

3. Jorderosion och konservering

4. Skogsbedömning

5. Planering och design av gröna områden. Prydnadsväxter

6. Skogsplantor och grödor. Derivatprodukter

7. Utvidgning av inventering och hantering

8. Landsbygdens elektrifiering och förnybar energi

9. Byggnadsmaterial och strukturteori

10. Analys av miljökvalitetsparametrar

11. Statistiska metoder som tillämpas på skogsteknik

12. Matematiska modeller tillämpade på skogsteknik

13. Forest Entomology

14. Medelhavsskogsbruk

15. Teknik tillämpad på naturvård

16. Jakthanteringsprojekt

17. Fluvial och Torrential Hydraulics

18. Tillämpad vattenbruksteknik

19.Geobotany Forest

karriärmöjligheter

Graduate in Forestry and Natural Environment Engineering är en kvalificerad professionell och beredd att utveckla hållbar förvaltning och ekosystemplanering för att säkerställa bevarande och vid behov återställande av dessa ekosystem, samt för att säkerställa utnyttjande av skogens resurser på ett sätt som respekterar miljön och svarar på de nya kraven i samhället. Bland de viktigaste yrkesmöjligheterna är bland annat:

 • Skogsavverkningsföretag och skogsindustrier
 • Ingenjörskonsulting och konsultation av naturmiljö
 • Företag som ägnar sig åt återvinning av nedbrutna utrymmen och förebyggande och bekämpning av skogsbränder
 • Projekt för återhämtning och hantering av vegetationstäckningen och genetisk förbättring av skogsarter.
 • Jordbruksskogsbruksförvaltning. Jakt och fiskeförvaltning
 • Trädgårdsskötsel, plantskola och skogslandskapsprojekt
 • Territoriell planering och planeringsstudier
 • Projekt för restaurering av hydrologiska och hydrologiska skogar
 • Sjukdomskontroll, skogsskadedjur och växtskydd
 • Skogsförvaltningsprojekt
 • Tillgång till tjänster inom offentlig förvaltning som ingenjör
 • Gratis yrkesutövning inom olika sektorer relaterade till teknik och miljö.
 • Undervisning och forskning i offentliga eller privata centra
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus ... Läs mer

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus fines y desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de autonomía. Läs mindre